+ اندرزها
سعی کن با کسی معاشرت کنی که دیدش وسیع تر از تو باشد . هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن . در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای قضاوت نکن . در مورد مردم بخاطر بستگانشان قضاوت نکن . در مقابل خطای دیگران گذشت کن ، همان طور که از عیوب خود چشم پوشی می کنی . راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن . بر حق و حقوق بیش از حد اهمیت نده زیرا باعث تغییر در رفتارت می گردد . حساس و زود رنج نباش . انتقاد را مانند تحسین بپذیر . یادت باشد آنچه که صحیح است همیشه مورد علاقه همگان نیست و آنچه که مورد علاقه همگان است همیشه صحیح نیست . موفقیت خود را با چیزهاییکه برای رسیدن به آن از دست داده ای بسنج .


جمعه 2 شهریور 1386

عنوان آخرین یادداشتها